fbpx

ตัวอย่างข้อสอบ กพ รวมข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา แนวข้อสอบ ออกสอบแน่นอน

ตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ ก.พ. มีอะไรบ้าง

            สำหรับข้อสอบ กพ ถ้าศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช ปวส หรือปริญญาตรี วิชาความสามารถทั่วไป(และภาษาไทย) ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 90 คะแนน จาก 150 คะแนนจึงจะสอบผ่าน ส่วนวิชาภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนอย่างน้อย 25 คะแนน จาก 50 คะแนน จึงจะสอบผ่าน

แนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ของปี 2563 เป็นอย่างไร

            สำหรับปี 2563 นี้ กพ มีการปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

การสอบ กพ 63 จะสอบสามวิชา ได้แก่

– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน

– ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ซึ่ง วิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น จะมีสามหมวดย่อย ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เกณฑ์การสอบผ่านของวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทุกระดับวุฒิการศึกษาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 60% จึงจะสอบผ่าน

สำหรับวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี นั้น สอบหมวดหมู่ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เจตคติและจริยธรรมข้าราชการ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และเรื่อ งพ.ร.ฎ.หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ท่านในที่จะสอบ กพ สามารถติดตาม ตัวอย่างข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย ได้ที่นี่

การดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบไปลองทำเอง (พร้อมเฉลย)

            สำหรับการฝึกทำข้อสอบ ( ก พ ตัวอย่างข้อสอบ )

ตัวอย่าง โจทย์ ข้อมูล 7           9         8          8          2          6         จงหาค่ามัธยฐาน

วิธีทำ 1. เรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก จะได้   2          6          7         8         8         9

            2. หาตําแหน่งข้อมูลกึ่งกลาง ข้อมูลดิบ = 6 จํานวน

            ตําแหน่งกึ่งกลางมัธยฐาน = (จำนวนข้อมูล + 1 ) / 2 = 3.5

3. ค่าตําแหน่งมัธยฐานอยู่ตําแหน่งที่ 3.5 จากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก จะเห็นว่าตําแหน่งกึ่งกลางมัธยฐานคือ 3.5 จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข 7 กับเลข 8 ให้นํา

(7 + 8 )/2 เท่ากับ 7.5

เฉลย ค่ามัธยฐานเท่ากับ 7.5

ตัวอย่างข้อสอบ ก พ ปริญญาตรี พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เรื่องอุปมาอุปไมย แบบนี้ นิยมออกมากในส่วนของการสอบ กพ

โจทย์ น้ำ : ออกซิเจน     ?            :           ?

ตัวเลือก
ก.  ปุ๋ย : ฟอสฟอรัส     
ข.  น้ํา : ไนโตรเจน   
ค.  ดิน : โปแตสเซี่ยม   
ง.  พืช : ไฮโดรเจน

เฉลย  ก  ปุ๋ย : ฟอสฟอรัส ( ความสัมพันธ์ในลักษณะของสิ่งหนึ่งเป็นส่วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่ง )
 เพราะน้ำประกอบด้วยออกซิเจนกับไฮโดรเจนเช่นเดียวกับปุ๋ยที่ประกอบด้วย ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน  และโปแตสเซียม

ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก พร้อมเฉลย เรื่องอุปมาอุปไมย

โจทย์ สิงคโปร์: ฟิลิปปินส์      ? : ?

ตัวเลือก
ก.  จีน : ฮ่องกง       
ข.  เกาหลี : ไทย    
ค.  ไต้หวัน : เวียดนาม    
ง.  ญี่ปุ่น : ไต้หวัน 

เฉลย  ง ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่ตั้งและลักษณะภูมิศาสตร์   เพราะสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะเช่นเดียวกับญี่ปุ่นกับไต้หวัน

หากท่านต้องการ ตัวอย่างข้อสอบ ก พ ภาษาอังกฤษ  พร้อมเฉลย ติดตามได้ที่นี่

โจทย์ Instructions: Fill in the blank.

ข้อ 21. There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain.

 1. risk

 2. threat

 3. danger

 4. warning

เฉลย ข้อ 1 Risk

วิธีการติดตามการติวสอบ ก.พ.

            โดยทั่วไปแล้ว รายละเอียดการจัดสอบ กพ ตัวอย่างข้อสอบ ก พ หรือแนวข้อสอบ กพ ของแต่ละปี นั้น ท่านสามารถติดตามได้จากการเว็บประกาศข่าวของสำนักงาน กพ ได้ที่นี่ https://ocsc5.thaijobjob.com/ ซึ่งมีการรวบรวม ตัวอย่างข้อสอบ ก พ ไว้มากมาย เช่น ตัวอย่างข้อสอบ ก พ ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย หรือวิชาอื่นๆที่ใช้สอบ

สำนักงาน กพ มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างที่คนไม่ค่อยทราบ

            สำนักงาน กพ มีวารสารข้าราชการที่เป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีแม้ว่าไม่ได้ทำงานอาชีพข้าราชการ โดยฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่ว่าด้วย แนวโน้ม HR ที่น่าจับตาในปี 2020 ซึ่งมีทั้งเนื้อหา 5 ด้าน ที่น่าสนใจ ได้แก่ HR ไทยต่อไปจากนี้ : ความท้าทาย ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี ค.ศ. 2020, “บริหารคน” บนจุดเปลี่ยนแห่งทศวรรษ : แนวโน้มด้าน HR ใน ค.ศ. 2020, Digital Disruption และมาตรการ รับมือด้าน HR ของภาครัฐ, CHROs ต้องรู้“Future of Work” : งานและแนวโน้มการท างานในอนาคต, และ ถาม – ตอบ การประเมินผล การปฏิบัติราชการ โดยสามารถติดตามเพิ่มได้ที่ https://www.ocsc.go.th/node/6082