fbpx

รวบรัดจัดเต็ม แนวข้อสอบท้องถิ่น 2563 อบต. เทศบาล อบจ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบในที่เดียว

Loading

การสอยท้องถิ่น เป็นอีกสนามการสอบราชการ ที่มีคนพูดถึงมาก และ มีผู้เข้าสมัครสอบเป็นจำนวนมาก หากท่านเป็นผู้ที่สนใจ อยากจะเป็นข้าราชการ ห้ามพลาดสนามการสอบท้องถิ่นเป็นอันขาด

สอบท้องถิ่น คืออะไร ?
คือการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น กล่าวคือ คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

ข้อสอบท้องถิ่น สอบอะไรบ้าง ?
โดยทั่วไปแล้ว การสอบท้องถิ่น จะต้องทำการสอบ ให้ครบ ทั้ง 3 ภาค คือ
1.ภาค ก
2.ภาค ข
3.ภาค ค
เมื่อผู้สอบ สอบผ่านทั้ง 3 ภาคแล้ว จึงจะได้บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก
ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก เป็นข้อสอบที่ทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะสอบตำแหน่งใดก็แล้วแต่ จะต้องทำการสอบ ซึ่งเหมือนกัน ทุกคน ย้ำ ว่าข้อสอบเนื้อหาเดียวกัน ทุกคน
สำหรับแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก จากสถิติการสอบที่ผ่านๆมา ( สอบท้องถิ่น 60 , สอบท้องถิ่น 61 , สอบท้องถิ่น 62 )
จะสอบทั้งหมด 4 วิชา

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
เป็นการทดสอบความรู้ในด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผลต่างๆ เช่นการจับประเด็นสำคัญ หรือวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน การหาแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เช่น
– กฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
– กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

3.วิชาภาษาไทย

เป็นการสอบความรู้และความเข้ราใจในการใช้ภาษาไทย เช่น การตีความจากบทความ การเลือกใช้คำ การเรียงประโยคต่างๆ เป็นต้น

4.วิชาภาษาอังกฤษ
เป็นการสอบความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน เช่น การอ่าน การสรุปใจความต่างๆ การตีความเนื้อเรื่อง เป็นต้น

การสอบท้องถิ่น จัดสอบเมื่อใด ?
การสอบท้องถิ่น ในแต่ละ ปีจะมีกำหนดการสอบที่ไม่แน่นอน บางปีจัดสอบ บางปีไม่จัดสอบ
ตัวอย่างกำหนดการสอบท้องถิ่น 60
จัดสอบพร้อมกัน ภาค ก และ ภาค ข ในวันเดียวกัน โดยสอบประมาณช่วงเดือน กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
เวลา 13.00-15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

สำหรับ กำหนดการสอบท้องถิ่น 63 (สอบปี 2563) ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัด

เฉลยข้อสอบท้องถิ่น พร้อมแนะนำที่ติวเพื่อสอบเข้า กพ

สำหรับท่านใดที่ต้องการเตรียมตัวสอบ ทั้ง สนาม กพ และ ท้องถิ่น สามารถเตรียมตัวสอบพร้อมกันได้ เนื่องจากบางวิชา มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน เช่น วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื่องจากกำหนดการสอบท้องถิ่น ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่อยากให้ผู้สอบ เตรียมตัวให้พร้อม โดยการ อ่านหนังสือ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ โดยเนื้อหาที่สอบปีที่ผ่านๆ มาเป็นหลัก (4 วิชา ดังที่กล่าวไว้) และติดตามการติวฟรีได้ที่นี่


รวมข้อสอบท้องถิ่น ย้อนหลัง

ตัวอย่างแนวข้อสอบท้องถิ่น เฉลยหมดเปลือกที่นี่ที่เดียว

– ข้อสอบท้องถิ่น 60 (กำลังอัพเดทข้อมูล)

– ข้อสอบท้องถิ่น 61 (กำลังอัพเดทข้อมูล)

– ข้อสอบท้องถิ่น 62 (กำลังอัพเดทข้อมูล)

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป และอื่นๆ

1.แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (กำลังอัพเดทข้อมูล)

2.แนวข้อสอบท้องถิ่นวิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  (กำลังอัพเดทข้อมูล)

3.แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาภาษาไทย (กำลังอัพเดทข้อมูล)

4.แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาภาษาอังกฤษ (กำลังอัพเดทข้อมูล)