fbpx

อัพเดท ประกาศผลสอบ กพ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

Loading

1.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ตามกำหนดการแล้ว การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านจากกพ.ปี2563 ภาค ก มีรายละเอียดดังนี้

การสอบแบบ e-exam จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในวันที่ 30 เมษายน 2563

และ การสอบแบบ paper&pencil จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในวันที่ 10 กันยายน 2563

ผลสอบ กพ ที่ว่านี้ จะไม่ออกตามกำหนดการอย่างแน่นอน เหตุเพราะได้มีการประกาศเลื่อนสอบของ กพ ทั้งสองชนิดการสอบแบบไม่มีกำหนด (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา) และทาง กพ เองก็มิได้แจ้งเพิ่มเติมถึงวันที่จะประกาศผลสอบ กพ

เมื่อเทียบวันเวลาในการประกาศผลสอบ กพ ของปี 63 กับสามปีก่อนหน้าแล้วนั้น จะพบว่า

ประกาศผล กพ 60 ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ประกาศผล กพ 61 เรียบร้อยในวันที่ 24 กันยายน 2561

ประกาศผล กพ 62 สมบูรณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

จะเห็นได้ว่า จากสถิติการประกาศผล กพ 60, 61, 62, และ 63 ทาง กพ มีแนวโน้มจะประกาศผลสอบเร็วขึ้นทุกปี

2.ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

สำหรับปี 2563 นี้ กพ มีการปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

การสอบ กพ 63 จะสอบสามวิชา ได้แก่

– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน

– ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ซึ่ง วิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น จะมีสามหมวดย่อย ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สิ่งที่น่าสังเกตคือ เกณฑ์การสอบปี 2562 นั้น ต่างจากปี 2563 พอสมควร กล่าวคือ

หลักสูตรการสอบปี 2563 นั้น ได้มีส่วนที่ตัดออกและเพิ่มเข้ามา ได้แก่

เกณฑ์การสอบผ่านของวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากเดิมปี 2562 นั้น ป.ตรีหรือต่ำกว่า ต้องได้อย่างน้อย 60% และป.โท ต้องได้อย่างน้อย 65% เป็น ทุกระดับชั้นต้องได้อย่างน้อย 60%

สำหรับวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี นั้น เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการสอบ ผู้สอบจึงต้องเตรียมตัวให้มากเป็นพิเศษ

3.ติดตามผลสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สำหรับการสอบ กพ ไม่ว่าจะปีใด ท่านสามารถตรวจสอบผลสอบ กพ ของท่าน ได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลการสมัครสอบ กพ ในปี 2563

–  การสอบประเภท e-exam มีทั้งหมด 9 สนามสอบ ประกอบไปด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 สนามสอบ และจังหวัดนนทบุรี เชียงราย สุราษฎร์ธานี สงขลา ขอนแก่น อุบลราชธานี จังหวัดละ 1 สนามสอบ

– การสอบประเภท paper & pencil มีทั้งหมด 15 สนามสอบ กระจายตามจังหวัดต่างๆ และเปิดจำนวนผู้รับสมัครสอบมากกว่าการสอบ e-exam