fbpx

เปิดแล้ว สอบราชการ งานราชการสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับราชการในสายงานต่างๆ

Loading

งานราชการ หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

            เหตุผลที่งานราชการมีความโดดเด่นเหนืองานภาคธุรกิจ คือ การทำงานราชการไทยเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยโดยตรง เพราะภาคส่วนราชการเป็นการทำงานที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารประเทศ อีกทั้ง งานราชการยังมีสวัสดิการและความมั่นคงทางอาชีพที่ดีกว่างานภาคธุรกิจ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล และหลังเกษียณก็มั่นใจได้ว่าจะได้เงินบำนาญ ซึ่งแน่นอนสาเหตุเหล่านี้ทำให้ การสมัครสอบงานราชการมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานพอสมควร รวมถึงผู้สมัครสอบที่เข้าสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก

งานประเภทที่รับสมัครสอบราชการ

            ประเภทกระทรวง กรม สำนักงาน และครูผู้ช่วย

งานราชการที่เปิดรับสมัครสอบอยู่ปัจจุบัน หรือเคยเปิดรับสมัครสอบราชการแต่คงค้างการสอบเนื่องด้วยไวรัสโคโรนา มีดังนี้

งานประเภทกระทรวง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งานประเภทกรม ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมทางหลวง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร

งานประเภทสำนักงาน ได้แก่ สำนักงาน กพ. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งานประเภทครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

การสอบเข้ารับราชการ และหน่วยงานที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ

          การสอบพนักงานราชการ นั้น มีทั้งงานที่เปิดรับสมัครคนที่จะเข้าทำงานตั้งแต่วุฒิ ป.4 ไปจนถึง วุฒิปริญญาเอก เช่น พนักงานบริการและพนักงานประกอบอาหาร รับวุฒิป.4 เงินเดือน 7,590 บาท แต่อาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับวุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 42,000 บาท เป็นต้น แต่การเปิดสอบงานราชการนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะรับสมัครวุฒิขั้นต่ำที่ระดับปริญญาตรี ตัวอย่างการสมัครสอบงานราชการที่ยังเปิดอยู่ เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครพนม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กสทช. กรมปศุสัตว์

ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนสอบ กพ. ไม่มีกำหนด ทำอย่างไรดี
          การสมัครสอบราชการ ในปี 63 มีสนาม กพ ที่เปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดการสอบออกมาที่แน่ชัด แต่เนื่องด้วย ไวรัส COVID-19 ทำให้การสอบเลื่อนออกไป แนะนำให้ผู้สอบ กพ อ่านหนังสือเตรียมไว้ให้พร้อม ทุกวิชาที่จะสอบ เมื่อกำหนดออกมาแน่ชัด จะได้พร้อมทำการสอบอย่างทันท่วงที

การสมัครสอบราชการ ในปี้มีความยากเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆยิ่งถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาที่ใกล้จบมหาวิทยาลัยในปีนี้ยิ่งลำบาก เพราะการจะหางานราชการส่วนใหญ่จะสอบงานราชการได้ก็ต่อเมื่อมีผลสอบ กพ. ภาค ก. แล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการละทิ้งเส้นทางฝันสู่งานราชการ เราจึงมีตัวอย่างงานราชการที่สามารถใช้ข้อสอบตรงของหน่วยงานได้เลย ไม่ต้องใช้ กพ. ( แต่ยังเป็นส่วนน้อย ของงานราชการทั้งหมด )

งานเหล่านั้นได้แก่ กรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลพระยายมราช สำนักงานกองบัญชาการ สำนักการแพทย์ กรมการเงินทหารบก กรมสุขภาพจิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นต้น

การสอบราชการท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ถ้าเบิกได้ เบิกอะไรได้บ้าง ในกรณีใด

การสอบราชการท้องถิ่น เมื่อเราเป็นเพียงคนนอกที่มาสมัครสอบราชการท้องถิ่น (แต่ไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน)จะยังเบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ แต่เมื่อเราเป็นข้าราชการแล้ว ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยปี 2559 ชี้แจงมาว่า ที่เบิกได้ มี ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทำพาสปอร์ต และการเดินทางไปราชการสามารถเบิกได้ทุกกรณี ทั้งการไปงานราชการชั่วคราว การไปงานราชการประจำ(ย้ายถาวร) การเดินทางกลับภูมิลำเนาราชการเดิม และการไปราชการต่างประเทศ